DINNER IN THE SKY® Eesti Online broneerimissüsteemi KASUTAMISE ÜLDMÕISTED JA -TINGIMUSED

DINNER IN THE SKY® Online broneerimissüsteemi KASUTAMISE ÜLDMÕISTED JA -TINGIMUSED

1. Internetipõhise online-ettetellimissüsteemi „Dinner in the Sky®” (edaspidi Internetipoe) külastajad ja kasutajad nõustuvad järgmiste tingimustega (edaspidi tingimused):

2. „Dinner in The Sky®” online-ettetellimissüsteemi haldab Skyworld International OÜ (edaspidi Skyworld International), registrikoodiga: 14700221, registreeritud Eesti, Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Puisniidu tee 2-5, 76916, e-post invoice@dinnerinthesky.ee

3. Skyworld International ei ole ürituse korraldaja. Online-ettetellimissüsteem müüb pileteid korraldaja Skyworld Entertainment OÜ (edaspidi Korraldaja) ülesandel, nimel ja kulul; Korraldaja registreerimisnumber on: 12960432, registreeritud aadress Kopli 69C, Tallinn. Skyworld International’il ei ole õigust piletihindade ega müügitingimuste kehtestamiseks ega muutmiseks, sealhulgas kohtade (istmete) määramiseks ühelgi üritusel; Skyworld International ei osta tagasi ega asenda pileteid ning ei hüvita hävinud, kaotatud, varastatud, kahjustatud jne piletite väärtust. Skyworld International ei ole kohustatud kompenseerima ühtegi sündmustega seotud kahju, sealhulgas seoses ükskõik millise sündmusega kadunud esemete väärtust. Piletitest tulenevad õigused ja kohustused kehtestab ja teeb teatavaks vastava ürituse korraldaja, ning Skyworld International ei kanna mingil juhul vastutust selliste õiguste ja kohustuste sisu, muutmise, teostamise jne eest.

4. Skyworld International ei esinda ürituse korraldajaid, seal esinejaid ega ühtegi muud sellise ürituse korralduse, sisu, sellega seotud teabe ega selle reklaamimise eest vastutavat isikut. Nimetatud küsimuste eest vastutab vastavat üritust korraldav isik, kelle andmed on toodud „Dinner in the Sky ®” online-ettetellimissüsteemi veebisaidil, ja kelle kontaktandmed on märgitud piletile. Ürituse korraldamisega seotud mis tahes nõudmised tuleb esitada otseselt selle ürituse korraldajale.

5. Ostja saab pileti(d) Online-ettetellimissüsteemist pileti(te) eest maksmisel pärast oma tellimise kinnitamist.

6. Hoidke pileteid kindlas ja turvalises kohas. Otsene päikesepaiste ja kuumus võib piletit kahjustada.

7. Skyworld International ei ole kohustatud tagasi ostma või hüvitama pileteid, kui vastav üritus tühistatakse, edasi lükatakse või ürituse toimumiskohta muudetakse. Mis tahes tagasiostude või hüvitustega tegeleb ürituse korraldaja, kui pole teatatud teisiti.

8. „Dinner in the Sky®” online-ettetellimissüsteemi veebisaidi, selle sisu ja seal leiduvate andmete mis tahes kasutamine ebaseaduslikeks tegevusteks või piletite müügiks või taasmüügiks, reklaamiks või ärieesmärkidel, või muul viisil kasusaamise eesmärgil, sealhulgas piletite vahendamiseks, on ilma Skyworld International’i eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Skyworld International’il on õigus nõuda lepingutrahvi kuni 100 000 eurot lepingu rikkumise eest ükskõik milliselt ostjalt, kes on eeltoodud tingimust rikkunud.

9. Online-ettetellimissüsteemi kasutamise mis tahes tingimuste rikkumise korral on Skyworld International’il õigus ühepoolselt tühistada Internetipoe kasutamise õiguse ja/või mis tahes piletiostutehingu sellise rikkumise teostanud isiku jaoks.

10. Mis tahes tegevuse teostamisega online-ettetellimissüsteemi veebisaidil kinnitab ostja, et:

1) ta on vähemalt 18 aasta vanune isik ja tal on täielikud otsesed ja kaudsed seaduslikud õigused online-ettetellimissüsteemi kasutamiseks;

2) ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik ja mis tahes õigused online-ettetellimissüsteemi kasutamiseks selle juriidilise isiku nimel, ning ta kannab selle juriidilise isiku kõiki kohustusi;

3) vastav isik täidab kõiki online-ettetellimissüsteemi kasutustingimusi.

11. Ei Skyworld International ega korraldaja pole kohustatud kontrollima, kas pileti esitanud isik on sama isik, kes pileti ostis, ja kumbki neist pole vastutav ülaltoodust tulenevate kahjude hüvitamise eest. Kui ostja esitab üritusele sisenemisel ostja poolt väljaprinditud pileti, loetakse ostja üritusele sisenenuks, kui ostja esmalt esitab pileti väljaprinditud eksemplari korraldajale skaneerimiseks.

12. Skyworld International’il on õigus muuta online-ettetellimissüsteemi kasutustingimusi, avaldades eelnevalt vastava teabe/ sõnumi veebisaidil www.dinnerinthesky.ee Vastavad muudatused hakkavad kehtima pärast nende avaldamist Internetipoe veebisaidil.

13. Mis tahes nõudmised nimetatud veebisaidi korraldamise, sisu, kvaliteedi, reklaamide jm kohta tuleb esitada ürituse korraldajale.

14. Mis tahes online-ettetellimissüsteemi veebisaidiga seotud vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus vastavuses käesolevate Tingimuste ja Eesti Vabariigi seadustega.

15. Skyworld International ei saa vaadata ostjate teostatud tehingutega seostuvaid kaardiandmeid. Tehingu teostamiseks suunatakse ostja ümber Pankade Kaardikeskuse turvalisse keskkonda. Makse teostamise ajal sisestab kaardi esitaja kaardiandmed Kaardikeskuse serveris asuvasse andmebaasi, ja kõik tehinguga seotud andmed sisestatakse ka Kaardikeskuse serverisse. Skyworld International ei vastuta kaardiandmete õigsuse või ebaõigsuse eest. Võltsingu takistamise eesmärgil võib Skyworld International jälgida oma ostjate IP-aadresse avastamaks erinevate kaartide kasutamist samalt IP-aadressilt või erinevate saajate nimel. Pettuse kasutamise kahtluse korral teavitab Skyworld International sellest panka.

16. Kaardimakse võltsimiskahtluse esinemise korral on pangal õigus tehinguprotsess asja uurimise ajaks katkestada või tühistada kogu tehing. Kui pank teavitab Skyworld International’it tehingut puudutava uurimise teostamisest, ei tohi Skyworld International vastavat kaupa väljastada enne nimetatud uurimise lõpetamist.

17. Kui küsitakse kaardiandmeid, kasutatakse MasterCardi turvakoodi ja Visa süsteemi kontrollkoodi.

18. Tingimused jõustuvad nende aktsepteerimisel ostja poolt ning kehtivad ostja ja Skyworld International’i vahelise seadusliku suhte kestvuse vältel; vastavad tingimused haldavad kogu seda suhet. Ostjal on õigus loobuda neist tingimustest 14 päeva jooksul pärast nende heakskiitmist.

19. Ostja nõustub teavitava kirja saamisega Skyworld International’ilt ostja poolt esitatud e-posti aadressil.

20. Kui ostja taganeb lepingust, on Skyworld International kohustatud tagastama talle pileti maksumuse, millest on maha arvatud teeninduse maksumus ja komisjonitasu. Juhul kui ostja taganeb lepingust, on Skyworld International’il õigus tagastatavast summast maha arvata komisjonitasu, mille suurus on märgitud piletile.

21. Kui maksmine on toimunud pangakaardi abil, on ainus viis tehingu tühistamiseks saata pangale avaldus, kus on kirjas vastava tehingu andmed. Avalduses peab olema näidatud ka tühistamise põhjus. Muid kanaleid ei saa makse tagastamiseks kasutada. Kaardi esitajale teatatakse tehingu tühistamisest kirjalikult ainult tingimusel, et kaup on tagastatud ja tehing tühistatud ostja kirjaliku avalduse alusel.

22. Pileti eest makstud tasu hüvitamisel arvatakse hüvitussummast maha asjaajamiskulud, saatmiskulud ja lisakulud.

23. Kõik tühistamised ja muudatused tuleb teha nädal enne ürituse algust.
24. Ürituse toimumist segab üle 15 meetri sekundis puhuv tuul ning äike. Tõste ärajäämise puhul serveeritakse toit all lounge’is ning kõikidele külalistele kingitakse ärajäänud tõstega samas väärtuses Dinner in the Sky kinkekaart.

25. Juhul kui tõste katkestatakse ilmastikolude tõttu kompenseeritakse see külalistele, kes viibisid tõstel vähem kui poole ajast, kinkekaardiga, mille väärtus on 50% katkestatud tõste väärtusest.